top of page

Reisvoorwaarden 

Onze voorwaarden

Bij boeking ga je akkoord met de reis- en algemene voorwaarden van Mgeni Safaris. 

Ze hebben betrekking op je boeking, informatievoorziening, de uitvoering van je reis, de aansprakelijkheid, verplichtingen van jou als reiziger en overige bepalingen.

INLEIDING
Artikel 1 - Definities
Artikel 2  - Toepasselijkheid voorwaarden

 

DE BOEKING
Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst  

 

INFORMATIE
Artikel 4 - Informatie door Mgeni Safaris
Artikel 5 - Informatie door de reiziger

 

VOOR DE REIS
Artikel 6 - Betaling
Artikel 7 - In-de-plaatsstelling
Artikel 8 - Wijziging door de reiziger
Artikel 9 - Annulering door de reiziger
Artikel 10 - Prijswijziging
Artikel 11 - Wijziging door Mgeni Safaris
Artikel 12 - Opzegging door Mgeni Safaris

 

UITVOERING VAN DE REIS
Artikel 13 - Verantwoordelijkheid
Artikel 14 - Conformiteit & non-conformiteit
Artikel 15 - Hulp en bijstand

 

AANSPRAKELIJKHEID 
Artikel 16 - Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen  

 

VERPLICHTINGEN REIZIGER
Artikel 17 - Verplichtingen reiziger

 

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 18 - Klachten
Artikel 19 - Overige bepalingen

 

INLEIDING

Artikel 1 - Definities

Organisator / Mgeni Safaris: Mgeni Safaris stelt de reis samen en biedt deze direct aan de particuliere of zakelijke klant. Tevens coördineert en bemiddelt Mgenis Safaris het landarrangement. Er wordt verondersteld dat de klant zelf zijn internationale vlucht boekt en zijn vluchtinformatie te beschikking stelt aan Mgeni Safaris. Vanaf nu wordt met maatwerkreis het landarrangement bedoeld.

Eveneens wordt als organisator beschouwd de handelaar die de reis aanbiedt indien deze slechts bestaat uit één reisdienst en de voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard.

Mgeni: iedere persoon die met Mgeni Safaris een overeenkomst voor een maatwerkreis voor het landarrangement wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen;

Reisdienst: vervoer, verblijf en vermaak, voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a BW.

Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de reis uitvoert, zoals hulppersonen van Mgeni Safaris. Denk hierbij aan lokale partners, agenten, hoteliers, vervoerders, externe gidsen, etc.

Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze voorwaarden waarbij Mgeni Safaris zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van de maatwerkreis.

Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.

Voorwaarden: deze algemene en reisvoorwaarden. Daarnaast de privacy- en cookingregeling.

Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.

Reis: een pakketreis of indien de voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele reisdienst.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, m.u.v. feestdagen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Pakketreizen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mgeni Safaris aangeboden of met Mgeni Safaris overeengekomen pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan. 

2.2 Gekoppelde reisarrangementen

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de reisdiensten die niet met Mgeni Safaris zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die reisdienst van toepassing. 

2.3 Reisdiensten

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op zichzelf staande reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is in dat geval niet van toepassing. Voor deze reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van Mgeni Safaris, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt bij insolventie van Mgeni Safaris. 

2.4 Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze voorwaarden. 

 

DE BOEKING

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst 

3.1 Inhoud aanbod

De aangeboden maatwerkreis omvat de diensten en voorzieningen die in de offerte van Mgeni Safaris uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens Mgeni Safaris verstrekte informatie. Informatie in publicaties van reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van Mgeni Safaris. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld. 

3.2 Vrijblijvend aanbod

Alle offertes door Mgeni Safaris zijn vrijblijvend.

3.3 Totstandkoming overeenkomst 

De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Mgeni Safaris.

3.4 Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden Mgeni Safaris niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat Mgeni Safaris heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de reiziger pro actief en zelf navraag te doen.  

3.5 Voorkeuren | preferenties  

Indien de reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van Mgeni Safaris aan de reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd.

3.6 Bijzondere vereisten | essenties

Indien de reiziger uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan Mgeni Safaris als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst. Mgeni Safaris dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst Mgeni Safaris het vereiste af dan komt er geen overeenkomst tot stand. Bevestigt Mgeni Safaris het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet Mgeni Safaris de reiziger een nieuw aanbod. 

3.7 Bevestiging ontvangst van de boeking

Indien aanvaarding door de reiziger via elektronische weg geschiedt, bevestigt Mgeni Safaris de ontvangst van de door de reiziger verstuurde aanvaarding.

3.8 Bevestiging van de boeking

Mgeni Safaris stuurt direct na de boeking van de reis een boekingsbevestiging al dan niet samen met een (aanbetalings) factuur voor het landarrangement en/of de coördinatie- en bemiddelingskosten. 

3.9 Herroeping door reiziger

Een boeking van de reis is definitief. De reiziger heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen.

3.10 Minderjarigen

De reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Deze bepaling is van toepassing op de hoofdboeker.

3.11 Boeken voor andere reizigers & communicatie

De reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere reizigers een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de reiziger die de boeking verricht. De reiziger die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon - relevante persoonlijke omstandigheden van die andere reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De reiziger die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere reizigers deze voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. 


INFORMATIE

Artikel 4 - Informatie door Mgeni Safaris

4.1 Reissom

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

4.2 Informatie vóór de boeking

Voor het sluiten van de overeenkomst verstrekt Mgeni Safaris het ingevulde reserveringsformulier (Richtlijn (EU) 2015/2302) en de overige wettelijk verplichte informatie zoals vermeld in artikel 7:502 BW.

4.3 Informatie door Mgeni Safaris bij de boeking of direct daarna 

Bij het sluiten van de overeenkomst of direct daarna, verstrekt Mgeni Safaris de reiziger de overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied, verzekeringsinformatie en de overige wettelijk verplichte informatie. 

4.4 Informatie door Mgeni Safaris voor de reis

Tijdig voor aanvang van de reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de reiziger uitgebreide informatie over de geboekte reis

4.5 Reisdocumenten

De reiziger dient gedurende de gehele reis te beschikken over de voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een voldoende geldig paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door Mgeni Safaris verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten en vaccinaties te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de reiziger. 

4.6 Reisbescheiden

De reisbescheiden (binnenlandse vervoertickets, vouchers, etc.) worden ter plaatse door de agent aan de reiziger uitgereikt. Mgeni Safaris zorgt voor de contactgegevens, het noodnummer en reisinformatie ter voorbereiding van de maatwerkreis.

4.7 Informatie over verzekering

Mgeni Safaris verstrekt de reiziger voor de totstandkoming van de overeenkomst informatie over de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. Mgeni Safaris kan een dergelijke verzekering verplichten mits de reiziger hier voor totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk van op de hoogte is gesteld. De reiziger dient zelf aan te geven dat het om een samengestelde reis gaat.

 

INFORMATIE

Artikel 5 - Informatie door de reiziger

5.1 Relevante informatie van de reiziger(s)

Voor of bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de reiziger die de boeking verricht alle voor de reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de reiziger of anderen tijdens de reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de reiziger van deelname wordt uitgesloten door Mgeni Safaris of de reisdienstverleners. De reiziger is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de reiziger. 

5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de reis dienen dit bij het aangaan van de overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de reiziger hiermee bekend is te melden bij Mgeni Safaris in verband met eventuele gevolgen voor de reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.  

 

VOOR DE REIS

Artikel 6 - Betaling

6.1 Aanbetaling

Na totstandkoming van de overeenkomst dient het landarrangement rechtstreeks aan de agent te worden betaald. Dit conform de betalingsvoorwaarden en de afrekenvaluta van de agent. De bankkosten zijn voor rekening van de reiziger. Ook wordt op dat moment de kosten in Euro tegen de dagkoers voor de coördinatie en bemiddeling aan Mgeni Safaris voldaan. Verder voldoet de reiziger bij boeking de verplichte bijdrage aan het garantiefonds.

6.2 Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis te zijn voldaan. Dit conform de betalingsvoorwaarden en valuta van de agent. Bij totstandkoming van de overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis, dient de volledige reissom per omgaande te worden voldaan.

6.3 Verzuim en rente

Indien de reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd. 

6.4 Incassokosten

De reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot € 2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.

 

6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Indien de reiziger in verzuim is, kan Mgeni Safaris de agent verzoeken de uitreiking van van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging op te schorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft Mgeni Safaris het recht de reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de reiziger uit te sluiten van deelname kan Mgeni Safaris de overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van Mgeni Safaris onverlet.


Artikel 7 - In-de-plaatsstelling

7.1 Voorwaarden en kennisgeving

Een reiziger kan de reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de reis verbonden voorwaarden. De reiziger verzoekt Mgeni Safaris uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken reisdienstverlener dit toelaten. Indien binnenlandse vliegtickets onderdeel zijn van de reis is overdracht van de vliegtickets niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien -op kosten van de reiziger - een nieuw vliegticket wordt geboekt. 

7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten

De reiziger en degene die de reis overneemt, zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de in-de-plaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

 

Artikel 8 - Wijziging door de reiziger

8.1 Wijziging

De reiziger die de reis heeft geboekt kan Mgeni Safaris schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Mgeni Safaris is hier niet toe gehouden. Mgeni Safaris stelt de reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten. 

8.2 Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers

Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 lid 2 van toepassing.


Artikel 9 - Annulering door de reiziger

9.1 Annulering 

De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de reis opzeggen. Opzegging dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De datum waarop de schriftelijke opzegging door Mgeni Safaris wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of buiten werkdagen om, wordt de volgende werkdag gezien als de datum van ontvangst. 

9.2 Annuleringskosten

Bij opzegging door de reiziger, gelden de annuleringsbepalingen van de agent ter plaatse. Mgeni Safaris stelt de reiziger in kennis van deze bepalingen en de annuleringskosten. De reeds gemaakte kosten voor de bemiddeling en coördinatie door Mgeni Safaris blijven bestaan, omdat deze dienst reeds is genoten bij de totstandkoming van de boeking.

Bij vermindering van het aantal personen binnen een boeking waarbij niet alle overeengekomen diensten evenredig kunnen worden verminderd, bedragen de verschuldigde annuleringskosten de reissom minus de werkelijke kostenbesparingen. Indien van toepassing worden inkomsten uit werkelijk alternatief gebruik van de vrijgekomen capaciteit op de annuleringskosten in mindering gebracht. 


Artikel 10 - Prijswijziging

10.1 Prijswijziging

Mgeni Safaris behoudt zich het recht voor om met betrekking tot reeds aangegane overeenkomsten de reissom te verhogen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen en/of belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden. Mgeni Safaris kan zich in de overeenkomst het recht voorbehouden om met betrekking tot reeds aangegane overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen op grond van wijzigingen in toepasselijke wisselkoersen op laste van de betalingsvoorwaarden van de agent ter plaatse. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de overeenkomst.

10.2 Beëindiging door reiziger

Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, heeft de reiziger het recht de overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de reiziger recht op directe terugbetaling van de betaalde bedragen. Mgeni Safaris stelt de reiziger een redelijke termijn waarbinnen de reiziger schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de overeenkomst beëindigt. Wordt de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

10.3 Prijsverlaging

Indien het recht op prijsverhoging is bedongen, heeft de reiziger in voorkomend geval het recht te verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag dat de reiziger op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van 30 euro aan administratiekosten ingehouden.

 

Artikel 11 - Wijziging door Mgeni Safaris

11.1 Wijzigingen 

Mgeni Safaris heeft het recht voor aanvang van de reis de overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De reiziger wordt hier schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

11.2 Ingrijpende wijzigingen 

Indien noodzakelijk kan Mgeni Safaris de voornaamste kenmerken van de overeenkomst voor aanvang van de reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

11.3 Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens

Indien Mgeni Safaris niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de reiziger dan kan Mgeni Safaris de reis op dit onderdeel wijzigen. De reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

11.4 Termijn

Bij ingrijpende wijzigingen stelt Mgeni Safaris de reiziger een redelijke termijn waarbinnen de reiziger aan Mgeni Safaris schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de overeenkomst beëindigt. Wordt de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

11.5 Prijsverlaging

Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de reis verminderen, heeft de reiziger recht op passende prijsverlaging.

11.6 Kennisgeving 

Bij ingrijpende wijzigingen stelt Mgeni Safaris de reiziger direct op de hoogte van: 

- de wijzigingen, 

- de redelijke termijn waarbinnen de reiziger Mgeni Safaris schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de reiziger de overeenkomst beëindigt, 

- het gevolg dat indien de reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt. 

- indien aangeboden, de inhoud van een vervangende reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.

11.7 Terugbetaling betaalde bedragen 

Indien de reiziger op grond van dit artikel de overeenkomst beëindigt en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt Mgeni Safaris alle door of namens de reiziger betaalde bedragen direct en uiterlijk binnen 14 dagen aan de reiziger terug. 


Artikel 12 - Opzegging door Mgeni Safaris

12.1 Opzegging

Mgeni Safaris kan de overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de reiziger alle voor de reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn: 
a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk: 

- 20 dagen voor aanvang van de reis bij een reis van 6 dagen of meer.

- 7 dagen voor aanvang van de reis bij een reis van 2 tot 6 dagen.

- 48 uur voor aanvang van de reis bij een reis van minder dan 2 dagen.

b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

12.2 Terugbetaling betaalde reissom

In de bovenstaande gevallen betaalt Mgeni Safaris reeds ontvangen bedragen direct en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

12.3 Beëindiging door toedoen van de reiziger

Ingeval de reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft Mgeni Safaris het recht de overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van Mgeni Safaris onverlet.  

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 13 - Verantwoordelijkheid

13.1 Goede uitvoering van de reis

Mgeni Safaris is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze reisdiensten door Mgeni Safaris zelf of door een andere reisdienstverlener worden uitgevoerd.

13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden

Mgeni Safaris zal de reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien Mgeni Safaris niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij Mgeni Safaris bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer. 


Artikel 14 - Conformiteit & non-conformiteit

14.1 Conformiteit

Mgeni Safaris dient de overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de publicaties, de overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

14.2 Klachtplicht reiziger

De reiziger stelt de reisdienstverlener ter plaatse (agent, accommodatieverschaffer etc) en Mgeni Safaris overeenkomstig artikel 18 (klachten) direct in kennis van een non-conformiteit die de reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de overeenkomst opgenomen reisdienst. De reiziger laat de non-conformiteit zoveel als mogelijk ter plekke en tijdens de reis zelf oplossen.

14.3 Oplossing door Mgeni Safaris

Mgeni Safaris draagt er mede zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende reisdiensten. 

14.4 Oplossing door de reiziger

Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn heeft de reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken. 

14.5 Alternatieve reis

Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal Mgeni Safaris een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de reiziger. De reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.

14.6 Beëindiging door de reiziger bij aanzienlijke gevolgen

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en Mgeni Safaris deze niet binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. Indien de overeenkomst mede het vervoer omvat dan voorziet Mgeni Safaris bij beëindiging door de reiziger ook in directe repatriëring van de reiziger met gelijkwaardig vervoer zonder bijkomende kosten. 

14.7 Prijsverlaging en schadevergoeding

In geval van beëindiging op grond van het vorige lid (beëindiging aanzienlijke gevolgen) of in het geval de overeenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de reiziger recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.

14.8 Voorwaarden prijsverlaging 

Indien de reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de reiziger.


Artikel 15 - Hulp en bijstand

15.1 Verplichte bijstand

Mgeni Safaris verleent de reiziger direct hulp en bijstand indien de reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

15.2 Kosten

Mgeni Safaris brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de reiziger. 

 

AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 16  Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen 

16.1 Toerekening & overmacht

De reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan: 

a. de reiziger;

b. derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen; 
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

16.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting 

Iedere aansprakelijkheid voor schade van Mgeni Safaris en haar lokale partners is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van Mgeni Safaris. Mgeni Safaris heeft hiertoe een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

16.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien Mgeni Safaris aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele reisdiensten.

16.4 Verzekerde schade

Mgeni Safaris is niet aansprakelijk voor schade van de reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen. 

16.5 Verjaring

Iedere aanspraak van de reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

16.6 Geen accumulatie van vergoedingen

Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door Mgeni Safaris verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door Mgeni Safaris of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.


VERPLICHTINGEN REIZIGER

Artikel 17 - Verplichtingen reiziger

17.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De reiziger dient zich als een redelijk handelend reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van Mgeni Safaris en de reisdienstverleners op te volgen. 

17.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een reiziger overlast veroorzaakt, heeft Mgeni Safaris dan wel de reisdienstverlener het recht de reiziger de verdere deelname aan de reis of reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de reiziger. 

17.3 Waarschuwing

Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van Mgeni Safaris of reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de reis en andere reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de reizigers en anderen. 

17.4 Aansprakelijkheid reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De reiziger vrijwaart Mgeni Safaris van aanspraken van bij de reis betrokken reisdienstverleners of derden voor schade die door de reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

17.5 Controle tijdstip terugreis

De reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren. 


OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18 - Klachten 

18.1 Informatie

Mgeni Safaris verstrekt voor aanvang van de reis de contactgegevens in geval van nood van Mgeni Safaris en de lokale vertegenwoordiger.

18.2 Melden ter plaatse

Indien de reiziger meent dat de reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit direct, maar in ieder geval tijdens de reis te melden bij de betrokken reisdienstverlener zodat deze tijdens de reis reeds een oplossing kan vinden. Daarnaast dient de klacht tevens duidelijk bij de agent en Mgeni Safaris te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, per mail, telefonisch of op werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail. Mgeni Safaris verstuurt de reiziger een bevestiging van de melding via hetzelfde medium en per e-mail.

18.3 Communicatiekosten

De kosten van de noodzakelijke communicatie met Mgeni Safaris komen voor rekening van Mgeni Safaris. De reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

18.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de reis, dienen uiterlijk binnen vier weken na terugkomst, schriftelijk en met redenen omkleed bij Mgeni Safaris te zijn ingediend. Mgeni Safaris is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

18.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht 

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het lid 18.2 (Melden ter plaatse) van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van Mgeni Safaris door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.  


Artikel 19 - Overige bepalingen

19.1 Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de reiziger beroepen op de bepalingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

19.2 Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert. 

19.3 Toepasselijk recht

Op het aanbod, de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien Mgeni Safaris de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.

19.4 Bevoegde rechter

De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

bottom of page